over ons

Wat is een rechtswinkel?

Een rechtswinkel helpt u door het beantwoorden van uw vragen omtrent uw rechten en plichten.

Rechtswinkel Gennep helpt u geheel kosteloos, bent u naar tevredenheid geholpen dan kunt u haar bedanken door middel van een vrijwillige bijdrage. Onze vrijwilligers zijn (vergevorderde) studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg.

Tijdens het spreekuur kunt u uw juridische vragen aan hen voorleggen, waarna zij samen met u de mogelijke stappen zullen bespreken. Indien nodig zullen onze medewerkers helpen bij het schrijven van een brief of bezwaarschrift.

Of het nu gaat om het vertalen van een juridische brief, het invullen van formulieren of het geven van een juridisch advies, de rechtswinkel staat voor u klaar!

Rechtswinkel Gennep zal nooit een zaak voor u innemen. Dit betekent dat de rechtswinkel niet procedeert. Wel zullen wij, indien u daar behoefte aan heeft, contact opnemen met uw wederpartij om problemen zonder gerechtelijke tussenkomst op te lossen. Mocht het niet anders kunnen, dan kunnen wij u doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten.

Wat is een discriminatiemeldpunt?

Rechtswinkel Gennep is sinds 2010 discriminatiemeldpunt van de gemeente Gennep en sinds 2012 tevens discriminatiemeldpunt van de gemeente Mook en Middelaar. Bij een discriminatiemeldpunt kunt u een melding maken in geval u slachtoffer of getuige bent van discriminatie. Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van ras, godsdienst, handicap of seksuele voorkeur. Dat is in Nederland verboden. In artikel 1 van de Grondwet staat namelijk dat iedereen in Nederland recht heeft op een gelijke behandeling. Het is soms lastig te bepalen of er sprake is van strafbare discriminatie. Daarom toetsen onze medewerkers de uiting aan de hand van het Wetboek van Strafrecht en de relevante jurisprudentie. Als er daadwerkelijk sprake blijkt van strafbare discriminatie gaan zij met de melding aan de slag.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Uw melding van discriminatie wordt door onze medewerkers geregistreerd. Deze registratie is belangrijk. Door het registeren van discriminatieklachten krijgen gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar zicht op wat er regionaal speelt. Door deze cijfers kunnen zij mogelijke trends en signalen halen, waar de gemeentes preventief tegen kan optreden.

Ook al denkt u dat uw melding misschien geen zin heeft, meld discriminatie altijd of doe aangifte bij de politie!

Als u slachtoffer of getuige bent van discriminatie kunt u dat bij ons melden via het contactformulier of door langs te komen op een van onze spreekuren. Wij registreren uw melding en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen.

Huidig bestuur

Voorzitter

Jochem Wind

Secretaris

Emma van den Berg

Penningmeester

Robin Speklé

Zie ook: overzicht oud besturen

What is a legal advice center?

A legal advice center answers your questions on your rights and duties in different matters.

The Gennep Legal Advice Center helps you free of charge. If you are satisfied with our services, we will greatly appreciate it to hear that from you. If you like to, you could also donate a small amount of money to the Center, which will help us a lot! Most of our volunteers are students at different universities in the Netherlands, mainly at the Radboud University in Nijmegen.

In case you are facing a legal issue, you can pay us a visit during one of our walk-in hours. Our volunteers will walk through the steps that might need to be taken. If necessary, they can assist you in writing letters or objections.

Whether you need a legal notice to be explained, a form to be filled in or a legal advice to be given, the Legal Advice Center is ready to help you.

The Gennep Legal Advice Center does not take over cases from anyone, which means we do not litigate in any possible way. Upon request, however, we can contact the other party to negotiate a solution without litigation. If there is no other way out, we could redirect you to attorneys-at-law specialized on the legal area of your issue.

What is a discrimination reporting center?

The Gennep Legal Advice Center has been a discrimination reporting center for the municipality of Gennep since 2010 and for the municipality of Mook en Middelaar since 2012. Should you ever be victim or witness of discrimination, please submit this case to a discrimination reporting center. Discrimination means a different treatment based on grounds of, for instance, race, religion, disability or sexual preference. This conduct is prohibited under Dutch law. The first article of the Dutch Constitution states that all persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Nevertheless, it could be hard to determine if there is a case of discrimination. Therefore, our volunteers will review the conduct for conflict with the Dutch Criminal Code and relevant case law. As soon as we conclude that a reported conduct should indeed be seen as discrimination, we get to work.

What will happen to my report?

Our volunteers will register your discrimination report. Registering these reports is important for the municipalities of Gennep and Mook en Middelaar to be able to get an overview of what is going on in their regions. Statistics could lead to discovering trends and signals, giving the municipalities the opportunity to undertake preventive actions.

Please report any case of discrimination to us or to the police, even if you think your report might not make any difference!

If you are a victim or a witness of discrimination, please file your report at our office during one of our walk-in hours or via our contact form. We will register your report and investigate the steps that could be taken to solve your issue.

Current board

President

Jochem Wind

Secretary

Emma van den Berg

Treasurer

Robin Speklé

Also have a look at: former board members

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.